Karta från år 1797 visar Amhult och Kärrs byars placering före laga skiftet, vilket beslutades om år 1827 och genomfördes
under de kommande årtiondena. För Amhult och Kärr genomfördes laga skiftet åren 1842-1843 och en del av gårdarna
flyttades ut från de ursprungliga byarna. Flera av dessa gårdar samlades längs vägen mot Lyse och fick namnet Äckreraden.
.


Äckreraden, tagen från sjösidan, g
årdarna i Äckreraden placerades vid utflyttningen i en rad på det som senare blev Torslanda flygfält. Anledningen till denna placering var att Torslandafältet består av olika jordmån och för att fördelningen skulle bli rättvis
delades marken på längden så att varje gård fick en remsa från vägen till Lyse ned till sjön (artikel i Göteborgs-Trakten 1936).
.
"Laga skifte". Skifte av jord eller ägoskifte är en lantmäteriförrättning där jord fördelas mellan två eller flera ägare.
Skiftet sker inom ett begränsat område som kallas skifteslag och som vanligen består av ägorna till en by.
Laga skifte betyder att oskiftade eller redan skiftade men blandade ägor delas upp till skifteslagets delägare i så stora delar,
som ägornas läge och förutsättningar medger, utan att det är till någon delägares nackdel.
Syftet är att åstadkomma en så lämplig indelning av ägorna, som förhållandena medger. (Wikipedia)
.


Vid utflyttningen av de fem gårdarna i Äckreraden var det enbart mangårdsbyggnaderna som flyttades, nya ladugårdsbyggnader
byggdes upp på stället dit man flyttat. Idag finns det tre fastigheter kvar i de ursprungliga Amhult och Kärrs byar,
vilka ligger kvar på i stort sett samma plats som före laga skiftet.
.


Förstoring av gård i Äckreraden som
bestod av en hustyp som kallas för enkelhus. Husen kom att stå kvar från 1840-talet till 1936.
Gårdarnas marker togs delvis i anspråk då Torslanda flygfält anlades på 1920-talet och vissa av gårdarnas ägare flyttade då från platsen.
När flygfältet på 1930-talet behövde mer mark, togs den där husen var belägna och husen revs 1936.
.


Flytt av Holst hus.
Flygfältet i Torslanda behövde utöka sitt markområde för att anlägga en ny landningsbana 1955.
Då fick ytterligare ett av de ursprungliga husen i Amhult och Kärrs byar flyttas några hundra meter. Torslandas lokale poet,
Evert Holst, beskrev flytten i tidningen Hisings-Posten.
.


Till gårdarna i Amhult och Kärrs byar hörde vissa marker m.m. som var gemensamma för alla gårdarna.
För att förvalta dessa bildades Amhult och Kärrs bysamfällighet, numera Amhult & Kärrs byars samfällighetsförening,
efter att laga skiftet genomförts på 1840-talet. Föreningens äldsta kassabok är från år 1875 och den första protokollsboken från år 1902.
.


Båtmanstorpet.
Amhult & Kärrs byars samfällighetsförening förvaltar i dagsläget vissa markområden, några öar,
en strandplats med båthamn, en torvtäkt med mera.  Till föreningen hörde tidigare även ett numera rivet båtmanstorp
som var bostad åt båtsmannen på Amhult 59 under ”andra Bohusläns Båtsmans kompani”.

Se ytterligare fakta om båtsmän och deras torp på utställningsskärm nr.5 Båtsmän.


TILLBAKA - NÄSTA

Tillbaka.

© BjörlandaTorslanda Hembygdsförening © - senast uppdaterad 2018-01-22 kw